Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise (J_imp)

STODOLA, Jiří. The concept of information and questions of users with visual disabilities: an epistemological approach. Journal of Documentation, 2014, roč. 70, č. 5, s. 782-800. ISSN 0022-0418. doi:10.1108/JD-06-2012-0073.

Citace:

 • WEISS, L. C. a M. BRASCHER. Organização do Conhecimento e Kant: Uma análise do Debate Epistemológico sobre Realismo e Idealismo. In: PINHO, F. A. a J. A. Ch. GUIMARÃES. Memória, Tecnologia e Cultura na Organização do Conhecimento. Recife, PE : Ed. UFPE, 2017, s. 48-54. ISBN 978-85-415-0913-8.

 

Článek v recenzovaném časopise – SCOPUS (J_sc)

STODOLA, Jiří. The scope of the concept of information and the future of information science. Journal of Information and Organizational Sciences, 2019, roč. 43, č. 1, s. 73-98. ISSN 1846-3312. doi:10.31341/jios.43.1.5.

Citace:

STODOLA, Jiří. Abortion as a problem of information macroethic. Journal of Information Ethics. 2016, roč. 25, č. 2, s. 115-127. ISSN 1061-9321.

STODOLA, Jiří. Documents for visually impaired users in the light of library and information science: a document paradigm revival. Journal of Information and Organizational Sciences, 2012, roč. 36, č. 2, s. 147-158. ISSN 1846-3312.

STODOLA, Jiří. K Dolákovu pojetí svobodné vůle. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 113-122. ISSN 1335-0668.

Citace: 

 • NEUPAUER, E. Vůle k víře: studie k filosofii náboženství. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 67 s. ISBN 978-80-261-0269-4.
 • DOLÁK, A. Svobodná vůle: reakce na Stodolovu kritiku. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 398-403. ISSN 1335-0668.

 

Článek v recenzovaném časopise – (J_ost)

STODOLA, Jiří. Information as concept and concept as information in the light of epistemology and methodology. Knihovna [online], Praha: Národní knihovna, 2020, roč. 30, č. 1. ISSN 1802-8772. Dostupné z WWW: https://knihovnarevue-en.nkp.cz/archives/2019-1/reviewed-articles/information-as-concept-and-concept-as-information-in-the-light-of-epistemology-and-methodology

STODOLA, Jiří. Informace jako pojem a pojem jako informace ve světle epistemologie a metodologie. Knihovna, 2019, roč. 30, č. 1, s. 5-38. ISSN 1801-3252.

STODOLA, Jiří. Principy a dilemata informační etiky: svoboda slova, právo na informace a cenzura v kontextu problému dezinformace. ProInflow [online], 2019, roč. 11, č. 1 [cit.12.5.2019], s. 70-78. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2019-1-6. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-6 

Citace:

STODOLA, Jiří. Trolling a hodnota diskuze. ProInflow [online], 2018, roč. 10, č. 1 [cit. 3.5.2018]. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-2. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1744/1933.

Citace:

STODOLA, Jiří. Principy informační etiky. ProInflow [online], 2016, roč. 8., č. 2 [cit.28.11.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1532/1802.

Citace:

 • ČERNÝ, M. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9454-3.

STODOLA, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow [online], 2013, roč. 5., 2. [cit. 07.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/769.

Citace:

 • ČERNÝ, M. Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii. ProInflow [online], 2017, roč. 9, č. 2, [cit. 13.11.2017]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1673.
 • RANKOV, P. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-123-5.

STODOLA, Jiří. Pojem informace jako anomálie v informační vědě. ProInflow [online], 2013, roč. 5, č. 1 [cit. 07.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/783.

Citace: 

 • ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.
 • RANKOV, P. Remediácia v ére informačnej explózie a multitaskingu. In: RANKOV, P. (ed.). Staré a nové médiá - starí a noví použivatelia. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2013. ISBN 978-80-8127-089-5.
 • RANKOV, P. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-123-5.

STODOLA, Jiří. Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? ProInflow, 2013, roč. 5, č. 1 [cit. 07.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/793.

Citace:

STODOLA, Jiří. Dokumenty pro uživatele se zrakovým postižením v kontextu knihovní a informační vědy: od zkoumání uživatelů a tvůrců informací k bibliografickému univerzu. Knihovna, 2012, roč. 23, č. 2, s. 22-34. ISSN 1801-3252.

STODOLA, Jiří. Individua, sociální sítě a poznání: možnosti a limity kognitivního a sociálně-doménového paradigmatu v informační vědě a realistický model domény. ProInflow [online], 2012, roč. 4, č. 1 [cit. 08.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/808.

Citace: 

 • LORENZ, M. Mapa studijních profilů: komparace kurikul informačních studií a knihovnictví v Opavě. Knihovna. 2016, roč. 27, č. 1, s. 21–42. ISSN 1801-3252.
 • LORENZ, M. a E. VÍCHOVÁK pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění. Knihovna: knihovnická revue, 2018, roč. 29, č. 1, s. 27–53. ISSN 1801-3252.
 • Sanna Talja. In: Wikisofia [online]. 2016 [2019-03-07]. ISSN 2336-5897. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Sanna_Talja.
 • Doménová analýza. In: Wiki knihovna.cz [online]. 2013 [2019-04-11]. ISSN 2336-5897. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Dom%C3%A9nov%C3%A1_anal%C3%BDza.

STODOLA, Jiří. Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy. Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy, 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN 1336-6556. Dostupné z:  http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=386.

STODOLA, Jiří. David Krámský (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra. Teorie vědy, 2011, roč. 33, č. 1, s. 169-175. ISSN 1210-0250.

STODOLA, Jiří. The idea of universally accessible library: its epistemiological assumptions and ethical basis. ProInflow [online], 2011, roč. 3, č. 2 [cit. 08.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/839.

STODOLA, Jiří. The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons. ProInflow [online], 2011, roč. 3., č. 1. [cit. 08.09.2016] . ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/856.

STODOLA, Jiří. Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. ProInflow [online], 2011, roč. 3., č. 1. [cit. 08.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/849.

Citace:

STODOLA, Jiří. Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice. Knihovna, 2011, roč. 22, č. 1, s. 16-23. ISSN 1801-3252.

Citace:

 • Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných
  zásad (RIA) [online]. 2018 [cit. 2019-10-25]. Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAX3B7F3T.

 • Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené. In: Wikisofia [online], c2013 [cit.2019-05-12]. ISSN 2336-5897. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Slu%C5%BEby_ve%C5%99ejn%C3%BDch_knihoven_pro_zrakov%C4%9B_posti%C5%BEen%C3%A9.
 • Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-643-1.

STODOLA, Jiří. Předmět informační vědy a informační vzdělávání. ProInflow [online], 2010, roč. 2, č. 2 [cit. 08.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/880.

Citace:

 • AMBROSY, M., J. KREPANSKÝ, O. A. KALUGINA, Z. M. Sizova, J. A. KROKHINA and M. VALČO. Christianity and Information: Contributions of Stephen Hawking to Physics, Philosophical Ethics, and Theology. Bogoslovni vestnik/Theological Quarterly. 2020, 80(4), 901—914. Dostupné také z: https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/04/Ambrozy.pdf
 • ČERNÝ, M. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8.
 • ČERNÝ, M. Strukturalismus jako východisko informační vědy. Inflow [online]. 14.4.2014, [cit. 28.4.2014]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/strukturalismus-jako-vychodisko-informacni-vedy.
 • HORTON, F. W. Overview of information literacy resources world wide. 2nd edition. Paris: UNESCO, 2014. ISBN 978-92-3-001131-4.
 • HORTON, F. W. Overview of information literacy resources world wide. Paris: UNESCO, 2013. ISBN 978-92-3-001131-4.

STODOLA, Jiří. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow [online], 2010, roč. 2, č. 1 [cit. 08.09.2016]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/868.

Citace:

STODOLA, Jiří. Význam prostředků komunikace (médií) pro vývoj společnosti. Sborník Vojenské akademie v Brně , řada C-D, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 77-88. ISSN 1211-1031.

 

Ostatní odborné články

STODOLA, Jiří. Symbióza digitálních knihoven pro zrakově postižené s internetem. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2010, roč. 10, č. 1 [cit. 2018-05-17]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv2.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1211&idr=10&idci=25.

Citace:

STODOLA, Jiří. Jak katalogizovat elektronické zdroje pro zrakově postižené?. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2018-05-17]. urn:nbn:cz:ik-13287. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13287.

Citace:

 • Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-643-1.

 

STODOLA, Jiří. Marshal McLuhan a Platónova metafyzika, aneb, médium je médium a poselství je poselství, Inflow [online], 2008 [cit. 2008-05-17]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/marshall-mcluhan-platonova-metafyzika-aneb-medium-je-medium-poselstvi-je-poselstvi.

STODOLA, Jiří. Hodnota informace: příspěvek k ontologii, etice a estetice informace. Inflow [online]. 2008 [cit. 2019-04-25], roč. 1, č. 6, Dostupné z: http://www.inflow.cz/hodnota-informace-0.

Citace:

STODOLA, Jiří. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 9 [cit. 2018-05-17]. urn:nbn:cz:ik-12596. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12596.

Citace:

STODOLA, Jiří. K problematice knihoven pro zrakově postižené. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2018-05-17]. urn:nbn:cz:ik-12463. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12463 

STODOLA, Jiří. Informace a pravda. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2018-05-17]. urn:nbn:cz:ik-12337. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12337 

Citace

 • RANKOV, P. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-123-5.

 

Odborná kniha (B)

STODOLA, Jiří. Information: studies in information science and ethics with regard to users with visual impairment. First edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. 122 stran. ISBN 978-80-210-9210-5.

STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9.

Citace: 

 • ČERNÝ, M. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9454-3.
 • ČERNÝ, M. FLORIDI, Luciano (ed.). The Routledge handbook of philosophy of information. Routledge, 2016. 429 s. ISBN 978-1-315-75754-4. Knihovna Plus, Praha: Národní knihovna, 2019, roč. 2019, č. 2. ISSN 1801-5948.
 • KUČEROVÁ, H. Organizace znalostí: klíčová témata. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. 269 s. ISBN 978-080-246-3597-3.
 • STEINEROVÁ, J. Informačná veda: tradície, teorie a trendy smerom k digitálnej vede. In: Knižničná a informačná veda = Library and information science XXVI. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. 174 s. ISBN 978-80-223-4252-0.
 • SLOUKA, M. Plná informací [online]. 2017 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://files.interpretace7.webnode.cz/200000023-949de9595d/--%20INFORMACE.docx.
 • Pojem informace. In: ABZ.cz: slovník cizích slov [online].  ©2005-2019 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/informace.

STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA [online] 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7764-5. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/katalogizace-2014.pdf. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014.

STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené se zaměřením na elektronické knihy: (podle AACR2 a MARC 21). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 57 s. Knihovnička.cz. ISBN 978-80-7399-251-4.

STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí: fragment realistické informační vědy. 1. vyd. Brno: Jiří Stodola, 2010. 146 s. ISBN 978-80-254-7996-4.

Citace: 

 • BENKOVÁ, Z. Informačná hygiena ako prostriedok ochrany a eliminácie dôsledkov informačního preťaženia. In: BUČKOVÁ, Z., KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, A., RUSŇÁKOVÁ, L. (eds.). Megatrendy a médiá: digital universe. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019, s. 189-207. ISBN 978-80-572-0014-7. Dostupné také z: htps://fmk.sk/download/Megatrendy_a_media_2019_Digital-Universe.pdf.
 • BENKOVÁ, Z. K niektorým rizikám online komunikácie a vzťah vysokoškolákov k tomuto fenoménu. In: JURIŠOVÁ, V. a M. KLEMENTIS a J. RADOŠINSKÁ (eds.). Marketing identity 2017: onlinové pravidlá. Trnava: Fakulta masmedialnej komunikacie UCM v Trnave, 2017, s. 8-18. ISBN 978-80-8105-919-3. Dostupné také z: https://fmk.sk/download/konferencie/onlinove-pravidla.pdf.
 • GIBARTI, J. Media and science: media attention to scientific issues in the Czech environment. In SLAVÍČKOVÁ, P. (ed.). Knowledge for marked use 2016: our interconnected and divided world. Olomouc: Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2016, s. 99-103. ISBN 978-80-87533-14-7. Dostupné také z: http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2016-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf.
 • SLAVKOVSKÝ, R. A. Information in the context of philosophy and cognitive science.1st ed. Trnava: University in Trnava, 2013. 91 s. ISBN 978–83–7490–594–7.
 • SLAVKOVSKÝ, R. A. Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych viedTrnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8082-647-5.
 • LORENZ, M. Informační věda – předmět neznámý. Inflow [online]. 2012, roč. 5, č. 7 [cit. 24.7.2012]. ISSN 1802-9736. Dostupný z WWW: http://www.inflow.cz/informacni-veda-predmet-neznamy
 • KINDLER, E. Překvapující formulace z nezvyklého zdroje. Psalterium folia. 2011, roč. 5, č. 4, s. 6-7. ISSN 1802-2774.
 • KINDLER, E. Recenze: Informace, komunikace a bytí. Automa - časopis pro automatizační techniku. 2011, roč. 18, č. 2, s. 58. ISSN 1210-9592.
 • KINDLER, E. Jiří Stodola, Informace, komunikace a bytí. Teologické texty. 2011, roč. 22, č. 1, s. 53-54. ISSN 0862-6944.
 • Uchopení informační společnosti informační vědou. In: Wikisofia [online]. 2013 [2019-04-11]. ISSN 2336-5897. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Uchopen%C3%AD_informa%C4%8Dn%C3%AD_spole%C4%8Dnosti_informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C4%9Bdou.

 

Kapitoly v knize (C)

STODOLA, Jiří. Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou. In: Krása, krajina, příroda I. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2009. s. 64-70. ISBN 978-80-7363-286-1.

 

Článek ve sborníku (D)

STODOLA, Jiří. Informační etika a problém dezinformace. In: Čeněk Šašinka, Alžběta Strnadová, Zuzana Šmideková, Vojtěch Juřík. Kognice a umělý život 2018. Brno: Flow, 2018, s. 63-64. ISBN 978-80-88123-24-8.

STODOLA, Jiří. Legal aspects of digitization of documents and digital libraries for visually impaired users = Právní aspekty digitalizace dokumentů a digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele. In: MACHÁČKOVÁ, Romana, Jindra PAVELKOVÁ a Soňa ŠINCLOVÁ. Libraries V4 in the decoy of digital age = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. s. 241-252. ISBN 978-80-7051-216-6.

Citace:

 • SNOPKOVÁ, B. Knižnice krajín V4 v nástrahách digitálneho veku = Libraries V4 in the decoy of digital age. Bulletin Slovenskej asociácie knižnic. 2016, 24(3), s. 61-65. ISSN 1335-7905.
 • ŠINCLOVÁ, Soňa. Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku: sborník z konference. Duha [online]. 2016, 30(3) [cit. 2018-01-15]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-zemi-v4-v-nastrahach-digitalniho-veku-sbornik-z-konference. ISSN 1804-4255.

STODOLA, Jiří. Revisualization and de-visualization of data: transformation of visual data into information for visually impaired users. In: MINAŘÍKOVÁ, Pavla a Lukáš STROUHAL. Design, innovation, participation. Brno: Flow, 2015. s. 232-238. ISBN 978-80-905480-7-7.

STODOLA, Jiří. Pojem informace jako epistemologický a metodologický problém. In: STEINEROVÁ, Jela. Knižničná a informačná veda = Library and information science. XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 99-118, 20 s. ISBN 978-80-223-3381-8.

Citace:

STODOLA, Jiří. Právo na informace a umělé potraty. In: STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2013. Moravská ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2013. s. 93-100. ISBN 978-80-905358-1-7.

STODOLA, Jiří. Informační etika a umělé potraty. In: Stodola, Jiří; Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2012. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2012. s. 81-99. ISBN 978-80-260-3195-6.

STODOLA, Jiří. Information ecology and the concept of information. In Steinerová, Jela. Information ecology and libraries. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 139-145, 7 s. ISBN 978-80-223-3087-9.

Citace:

 • RANKOV, P. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-123-5.
 • HARŠÁNYOVÁ, M. Mezinárodná konferencia o informačnej ekológii. Knižnica. 2012, roč. 13, č. 3, s. 30-31.
 • FRANKOVIČOVÁ, L. Informačná ekológia a knižnice. ITLib [online]. 2011, 2011(4). ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/4/informacna-ekologia-a-kniznice.html?page_id=697

STODOLA, Jiří. Ontologická analýza pojmu systém. In: Budoucnost systémového vědění=The Future of the system knowledge. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 88-95. ISBN 978-80-86771-41-0.

Citace: 

 • VÍTEK, M. Obsah systémového vědění. In: EXNAROVÁ, A. a A. PAVLÍČEK. Systémové přístupy '10: Knowledge is justified true belief. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010, s. 153-164. ISBN 978-80-245-1728-5. Dostupné také z: http://ksa.vse.cz/wp-content/uploads/2011/02/SP10_sbornik.pdf

STODOLA, Jiří. Sémiotické koncepce v estetice (Mukařovský, Jakobson, Osolsobě). In: John Stuart Mill : komunikace a význam. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 47-51. ISBN 978-80-7043-797-1.

Citace:

STODOLA, Jiří. Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené. In: INFORUM 2009. Praha: Albertina icome, 2009. s. 1-9 ISSN 1801-2213.

STODOLA, Jiří. Problematika sdílení elektronických zdrojů pro zrakově postižené. In: Social networking. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 131-136. ISBN 978-80-248-2117-7.

STODOLA, Jiří. Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené. In: Sborník příspěvků a anotací přednášek X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : Olomouc, 4. a 5. března 2009. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-244-2492-7.

STODOLA, Jiří. Hodnota informace: příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In: Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. s. 242-258. ISBN 978-80-7204-662-1.

Citace:

 • GÁLA, L., A. BUCHALCEVOVÁ a J. JANDOŠ. Podniková architektura. 1. vyd. Řepín - Životín: Tomáš Bruckner, 2012. ISBN 978-80-904661-6-6.

STODOLA, Jiří. Integrovaný systém knihoven pro zrakově postižené studenty vysokých škol. In: VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference : Olomouc, 20. a 21. března 2007 : sborník. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1911-4.

HANOUSKOVÁ, Michaela a Jiří STODOLA. Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků z II. národní konference se zahraniční účastí "Vysokoškolské studium bez bariér" a XI. ročníku odborné konference s mezinárodní účastí "Handicap 2007". Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 29-32. ISBN 978-80-7372-314-9.

STODOLA, Jiří. Internetové rozhraní pro vyhledávání v knihovnách (nejen) pro zrakově postižené. In: VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami ; II. Dramatoterapeutická konference : sborník. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 141-143. ISBN 978-80-244-1652-6.

 

Editorství tematického sborníku

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2017 [2. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2018. 157 s. ISBN 978-80-905358-7-9.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2017: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2017. 83 s. ISBN 978-80-905358-6-2.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2016: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2016. 281 s. ISBN 978-80-905358-5-5.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2015: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava: Bios, 2016. 160 s. ISBN 978-80-905358-4-8.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2015: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2015. 141 s. ISBN 978-80-905358-3-1.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2014: Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro Bioetiku, 2014. 264 s. ISBN 978-80-905358-2-4.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2013: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. Moravská ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2013. 100 s. ISBN 978-80-905358-1-7.

STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2012: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2012. 235 s. ISBN 978-80-260-3195-6.

 

Učebnice
STODOLA, Jiří. Sémantické aspekty katalogizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Citace:

 

RESEARCHERID

SCOPUS

GOOGLESCHOLAR

 • Web of Science

  Počet publikací: 3
  Počet citací (bez autocitací): 2
  H-index: 1

 • Scopus

  Počet publikací: 5
  Počet citací (bez autocitací): 1
  H-index: 1

 • Ruční zjišťování

  Počet publikací: 46
  Počet citací (bez autocitací a citací v bakalářských, diplomových a disertačních pracích): 70
  H-index: 4

Přidat nadpis

Jsem nadpis odstavce. Kliknutím zde můžete přidávat nebo upravovat vlastní text. Můžete zde napsat váš příběh, aby se o vás vaši návštěvníci více dozvěděli.