Umění a literatura

1. bře, 2017
Použijeme-li na poezii nejčastěji užívaná kritéria třídění (materiál, smysl, na který se obrací, časoprostorové dimenze, stupeň zobrazení), zjistíme, že materiálem k tvorbě poezie je přirozený lidský jazyk, smysl, na který se poezie obrací, je sluch (čtení je převod vizuálních znaků do znaků auditivních), jde o umění výrazně časové (mluvená řeč plyne v čase) a míra zobrazení je vysoká (prostřednictvím slov je možné velmi subtilně reprezentovat nejen předměty vnějšího světa, ale i hnutí lidského nitra a abstraktní ideje). Co je však pro poezii nejtypičtější, je právě materiál, který užívá – lidský jazyk. Proto můžeme poezii definovat jako druh umění, které užívá k zobrazení lidský jazyk, jde tedy o umění slovesné.
 
V čem se liší poezie od ostatní slovesnosti? Právě v tom, jakou roli v ní hraje samotný materiál tvorby – jazyk. Karl Bühler rozlišuje několik funkcí jazyka podle toho, na jakou složku jazykové komunikace je kladen důraz. Při jazykové komunikaci někdo něco sděluje někomu.
 
Jeli položen důraz na to, co je sdělováno, plní jazyk funkci poznávací, jde o obsah sdělení, který nese informaci o skutečnosti.
 
„Venku prší.“
 
Naopak postaví-li se do centra komunikačního procesu ten, kdo hovoří, jde mu o to se vyjádřit, proto v tomto případě Karl Bühler hovoří o funkci expresívní.

„Jsem unaven!“

Zaměří-li se komunikační akt na toho, ke komu se hovoří, je funkce apelativní, protože cílem komunikace je přimět ho k nějakému jednání.

„Uvař mi, prosím, kávu.“

Jan Mukařovský považuje za nezbytné rozšířit počet funkcí jazyka o funkci další – estetickou. Ta převládá ve chvíli, kdy se pozornost zaměří na samotný jazyk, prostřednictvím něhož komunikace probíhá. To právě charakterizuje básnický jazyk, jazyk poezie. V poezii není důležité ani tak to, co se říká, kdo se chce vyjádřit, ani kdo je oslovován, jako spíše to, jakým způsobem se to dělá. Ostatní funkce jsou samozřejmě v poezii přítomny, můžeme říct, že poezie může sdělovat, vyjadřovat i apelovat, nicméně primární je u ní funkce estetická – tedy to, jakým způsobem pracuje s jazykem. Zatímco u sdělovacího stylu (kupříkladu vědeckého jazyka) je podstatnou informační hodnota, kterou lze odlišit od způsobu sdělení, sdělení v poezii je neoddělitelně spjato s jazykovými prostředky.

 

Básnický jazyk

Básnický jazyk ke svému účelu užívá všechny vrstvy, ze kterých se skládá, například zvukovou, lexikální, syntaktickou či sémantickou.

Základním zvukovým prostředkem je uspořádání básně do veršů a slok, ve kterých se obvykle pravidelně opakují určité jevy (délky slabik, přízvuky), čímž vzniká rytmus. Souzněním hláskových skupin na konci veršů vzniká rým.

Byli jsme a budem,
jak jsme byli dosud,
ranami a trudem
nezlomí nás osud.

(J. V. Sládek, České písně)

Mezi syntaktické básnické prostředky patří zvláštní obraty větné skladby – figury. Často je užíváno opakování, kam patří kupříkladu

 
-anafora, tedy opakování slov či vět na začátku veršů:

Každý, koho pouta tíží,
každý, na nějž pýcha shlíží

(J. V. Sládek, České písně)

– epifora, tedy opakování na konci veršů:

Co to máš na té tkaničce,
na krku na té tkaničce.

(K. J. Erben, Svatební košile)

– syntaktický paralelismus, což je opakování větné stavby:

Má zlatá matičko,
ožením se.
Můj zlatej synáčku,
ošidíš se.

Má zlatá matičko,
neošidím.
Můj zlatej synáčku,
vždyť to vidím.

(Lidová píseň)

Hromaděním synonym může vznikat pleonasmus (divoucí div) či tautologie (Mluv a nemlč!). Zesiluje-li se význam hromaděných slov, jde o gradaci či klimax, pokud význam slábne, hovoříme o antiklimaxu.

Rovněž bývá užíváno řečnických figur, kam patří řečnická otázka, zvolání či oslovení.

Myslíš, kdo doly má, má srdce také,
tak jako ty, Maryčko Magdonova?

(P. Bezruč, Maryčka Magdonova)

Neobvyklý pořádek slov užitý k uměleckým účelům se nazývá inverzí.

Zem svobodná, a přec tu bezpráví,
jak děsnějšího neviděly světy:
zmar každý krok a zločin krvavý,
a každý hles vítězné oslavy
skřek divoký, jej neznal barbar ani
na zříceninách Říma před sta lety.

(J. V. Sládek, Na hrobech indiánských)

Mezi lexikální jazykové prostředky patří užívání neobvyklých slov, jako jsou barbarismy (cizí slova), archaismy, neologismy, vulgarismy, nářečí a podobně.

Bela jedna rovina
bez konca ne k přehlidnóti,
samé roli, dědina
v olšó, ve vrbovym próti
a té sedl na klobók
velekánské obr pók.

(O. Přikryl, Haná a Romža)

Sémantickým prostředkem jsou významové transpozice neboli tropy. Tropy vznikají pojmenováním nějaké věci jménem pro jinou věc, s níž má pojmenovávaná věc něco společného. Jestliže jde o podobnost, hovoříme o metafoře.

Mladosti mé jarý štěp přelomil jsi v půli.

(K. J. Erben, Vodník)

Zvláštním druhem metafory je personifikace, při níž se vlastnosti věci živé přenášejí na věc neživou.

a pestré kvítí na lukách
přesladkou vůní dýše.

(V. Hálek, Večerní písně)

Metonymií nazýváme přenesení významu na základě věcné souvislosti. Jedním z druhů metonymie je synekdocha, při níž se část označí jménem pro celek či naopak.

Když Slovan střeží, víc se jistě neodváží
již nikdo rušit lidstva volný mír.

(J. Neruda, Ve východní záři)

Zveličené označení skutečnosti neurčitého rozsahu se nazývá nadsázkou neboli hyperbolou.

Stokráte jsem mluvil, teď už křičím
k vám, o rozkydaní Slávové.

(J. Kollár, Slávy dcera, III. znělka)

Opakem hyperboly je zjemnění výrazu – litotes. Obvyklým litotes je užití dvou záporů místo jednoho kladu. Význam je stejný, ale výrazově jemnější („nemohu nepřiznat“ místo „přiznávám“).

Účinným prostředkem je inverze významu neboli ironie. Stupňovaná, ostrá ironie se nazývá sarkasmus.

Bez modlitby, bez slzy ho,
jak při hříšné duši jisto,
v roh hřbitova zakopali,
a tak dostal Halfar místo.

(P. Bezruč, Kantor Halfar)

Jeli výraz pro nepříjemnou věc nahrazen výrazem citově jemnějším, hovoříme o eufemismu. Přímému pojmenování nepříjemné věci je možno vyhnout se opisem – perifází („až bude nade mnou růst tráva“ místo „až zemřu“).

Oxymorón je spojení pojmenování pro dva či více vzájemně neslučitelných významů. Aby spojení dávalo smysl, je třeba, aby jednoho označení bylo užito ve významu přímém, druhého ve významu nepřímém. Kupříkladu ve spojení „živá mrtvola“ je prvního slova užito v přímém významu (jde o živého člověka), druhého ve významu nepřímém (nejde o skutečnou mrtvolu, ale o živého člověka, který ztratil chuť do života).

[D]ávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj.

(K. H. Mácha, Máj)

Pokud je význam vyjádřen nepřímo ve velké části básně či v básni celé, jde o alegorii.

 

Sluchový charakter poezie

Jak jsme řekli, poezie je umění určené k vnímání sluchem, a to i ve chvíli, kdy ji čteme v duchu. I tehdy převádíme vizuální kód (písmena) na kód auditivní (hlásky) a můžeme vychutnat zvukovou stránku jazyka.

Sluchový charakter poezie dokazuje skutečnost, že pomocí poezie je možné vzbudit přímou představu zvuku. Prostředkem k tomu je zvukomalba (onomatopoia).

Šel, buben zněl, ó jak se tměl
skrz černé sukno zvuk.

(J. Vrchlický, Selské balady)

Střídání samohlásek e a u tu napodobuje zvuk bubnu.

Naopak vizuální představu je možné sdělit jen nepřímo pomocí slovního označení pro barvy.

Za růžového večera
pod dubem sličná děva sedí,
se skály v břehu jezera
daleko přes jezero hledí.
To se jí modro k nohoum vine,
dále zeleně zakvítá,
vždy zeleněji prosvítá,
až v dálce v bledé jasno splyne.

(K. H. Mácha, Máj)

 

Časový charakter poezie

Vzhledem k tomu, že je poezie založena na lidské řeči, je spjata s časovým rozměrem. Sv. Augustin na mluveném slově dokonce popisuje přeměnu budoucího času v přítomný a přítomného v budoucí.

Píše:

„Chce-li někdo pronést delší řeč a v duchu si určil její délku, jistě už změřil v mlčení její trvání, vštípil si je do paměti, začal vydávat hlas, který zní, až dospěje k předem určenému bodu. Nebo ještě lépe: Hlas zní, ale také zněl a bude znít. Co z řeči bylo proneseno, to ovšem doznělo; co zbývá, to ještě bude znít. Tak se bude pokračovat, pokud úmysl, jenž je přítomný, bude posílat budoucí do minulosti, takže ubýváním budoucího poroste minulé, až se vyčerpáním budoucího všechno stane minulým.“

Analogicky Augustinův popis platí i o procesu četby.

Z toho vyplývá, že poezie je vhodnějším nástrojem k popisu událostí plynoucích v čase, než těles umístěných v prostoru.

[P]o temných vlnách cosi blíží,
rychle se blíží. Malá chvíle,
a již co čápa vážný let,
ne již holoubě či lílie květ,
bílá se plachta větrem houpá.
Štíhlé se veslo v modru koupá,
a dlouhé pruhy kolem tvoří.
Těm zlaté růže, jenž při doubí
tam na horách po nebi hoří,
růžovým zlatem čela broubí.
„Rychlý to člůnek! blíž a blíže!
To on, to on! Ty péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí,
ten plášť!“ Již člůn pod skalou víže.
Vzhůru po skále lehký krok
uzounkou stezkou plavce vede.
Dívce se zardí tváře bledé
za dub je skryta. – Vstříc mu běží,
zaplesá – běží – dlouhý skok –
již plavci, již na prsou leží –

(K. H. Mácha, Máj)

Prostřednictvím básnického jazyka je samozřejmě možné popsat i tělesa, avšak jen postupně, proto člověk získá přehled o celku až po úplném poskládání detailů (na rozdíl od zrakového vjemu, který zpřítomňuje těleso celé najednou). Pro lepší představu tělesa je někdy v poezii popisován proces jeho vzniku, který lépe odpovídá časovému charakteru básnictví:

Velký a pevný štít bůh vyráběl ze všeho nejdřív,
kruhem jej uměle robil a lesklou obrubou vroubil,
trojitou, samý třpyt, pak řemen pobitý stříbrem.
Vrstev veliký štít měl patero, na ploše jeho
ozdobné obrazy mnohé svou umělou vyráběl myslí:

Střed štítu: země, nebe, moře.
prostřed vytvářel zem, báň nebes a hladinu mořskou,
Hélia neúmorného a jasný v úplňku měsíc,
nimi i veškeré hvězdy, jež celou oblohu zdobí,
souhvězdí Pléjad a Hyad a silného Óarióna.
Také Medvěda zrobil, jenž Vůz jest nazýván příjmím,
točí se na témž místě a zírá na Óríóna,
koupelí Ókeanových sám jediný účasten nejsa.

(Homér, Illias)

 

Schopnost vyjadřovat abstraktní ideje

Vzhledem k tomu, že poezie jako svého materiálu užívá přirozený lidský jazyk, je její míra zobrazovat abstraktní ideje vysoká. O tom, že je možné napsat krásnou báseň za užití výrazů pro velice abstraktní pojmy, svědčí například tato báseň:

Znaven, ach, znaven vším, já volám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se na žebrači,
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou v hořkém pláči,
a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,
a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu –

tím vším, ach, unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.

(W. Shakespeare, Sonet 66. Překlad Jan Vladislav)

 

Druhy básnictví

Podle toho, co a jakým způsobem poezie zobrazuje, ji dělíme do dvou základních druhů: epiku a lyriku. Epika se od lyriky liší především obsahem. Zatímco vypravování děje charakterizuje epiku, myšlenky a citové stavy jsou předmětem lyriky. Tyto druhy se mohou mezi sebou mísit tak, že vznikají formy lyrickoepické.

Nejstarší druhovou formou epiky je epos. Jde o rozsáhlou veršovanou skladbu, která popisuje významné události vážící se k určitému místu či osobě. Má obšírně vypravovaný děj, do něhož jsou vkládány četné dějové odbočky (epizody), rozsáhlé popisy i autorovy úvahy.

O muži zchytralém, múzo, mi vypravuj, který se mnoho,
přemnoho nabloudil světem, když vyvrátil posvátnou Tróju:
města přemnohá lidí on spatřil a smýšlení poznal,
přemnoho vytrpěl strastí i na moři v nitru své duše,
zápase o svůj život a návrat milených druhů.
Avšak přece ni tak je nespasil, jakkoli toužil,
neboť zhynuli sami svou vlastní zvůlí a pýchou,
bláhoví: jedliť skot, jenž náležel Hyperíonu
Héliovi – ten za to den návratu domů jim odňal.
Božská Diova dcero, i nám o tom vyprávět začni!

(Homér, Odysea, I. zpěv)

Lyriku podle obsahu můžeme dělit na

-osobní:

A já hledím v slunci záři
na tvůj úzký byt,
hledím v život po vůkolí,
cítím, jak mě srdce bolí,
a tvé jak má klid.

(J. V. Sládek, Jiskry na moři, Pevně dřímáš);

-přírodní:

Hned každý strom zelený šat
jme svátečně se oblíkat,
a každá haluz, každá snět
chce novou řečí rozprávět.

A jak by k hodům zavolal,
přílítli hosté z blíž i dál,
a za den, za dva širý kraj
a celý svět byl jara báj.

(V. Hálek, V přírodě, XI.);

– či společenskou:

Kdybych já byl redaktorem
opozičních plátků,
nepřišel bych věky věkův
do žádného chládku;
neboť místo politiky
tisk bych samé noty,
abych „strážným andělíčkům“
uspořil vše sloty.

Z hlediska formy patří mezi lyrické žánry óda,

-hymnus (chvalozpěv):

Bože, tebe chválíme,
tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče,
oslavuje celá země.
Všichni andělé,
cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy
bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý,
Pán, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země
tvé vznešené slávy.

(sv. Ambrož, Te Deum laudamus)

-elegie (žalozpěv):

Odrodili synové však své sami matce začasto,
bič macechy hříšné oblizujíce, lají.

Nejsou ni Slované životem, nejsou ani Němci,
půl toho, půl toho jen jak netopýři mají.

Tak peleší v krajinách osmanské plémě helenských,
koňský na vznešené vstrkna Olympy ocas.

Tak porušil zištný Evropčan dva světy Indů,
za vzdělanost vzav jim ctnosť, zemi, barvu i řeč.

Národ i česť zmizeli, s jazykem bohové zde zanikli,
jen sama zůstává příroda nezměněna.

(J. Kollár, Slávy dcera, Předzpěv)

– či píseň. Mezi krátkými žánry můžeme jmenovat epitaf či epigram:

DEMOKRATSKÝ
Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

(K. Havlíček Borovský, Epigramy)

K lyrickoepickým formám patří kupříkladu poema, romance či balada:

Toman koněm zatočil,
v šíré pole poskočil,
zaťal zuby, smračil čelo,
kolem všecko neveselo.
Půlnoc byla, měsíc zašel,
sotva jezdec cestu našel;
prudce hned, pak loudavě
ubíral se k doubravě.
„Všecky krásné hvězdičky
ze tmy jsou se prosypaly,
proč vy, moje mladé dni,
ve tmách jste se zasypaly!“

(F. L. Čelakovský, Toman a lesní panna)

 

Funkce poezie

Poezii jsme charakterizovali jako jazykový projev využívající určité postupy, v němž převládá estetická funkce, tedy zaměřenost na samotný jazyk. Znamená to snad, že ostatní funkce, o kterých jsme mluvili (poznávací, expresívní, apelativní), v poezii nejsou přítomny? Určitě ne. Jen ojediněle se v literární historii vyskytovaly pokusy o tzv. absolutní poezii, která by byla prosta ostatních funkcí. Reprezentantem těchto snah je kupříkladu německý básník Christian Morgernstern.

Kraklakvakve? Koranere!
Ksonsirýři – guelira:
Brifsi, brafsi; gutužere:
gasti, dasti kra…
Lalu lalu lalu lalu la!

Chandraradar sísajádra
tesku tes py pi?
Vahapádra, pryvešádra
klukpukpici li?
Lalu lalu lalu lalu la!

Sochoškrt sic kalcisumpa
senmemysagart (;)!
Biboň sod: Quocitem Vumpa
Kleso Klaso Klart (!)
Lalu lalu lalu lalu la!

(Ch. Morgernstern, Šibeniční písně, Veliké lalulá)

Většinou však v poezii jsou ostatní funkce vedle funkce estetické přítomny. To, která z nich je nejsilnější, pak rozhoduje o povaze básně. Kupříkladu ve starověku Homérova Ilias sloužila zároveň jako učebnice dějepisu, náboženství, válečného i námořního umění atd. Vedle estetické funkce převládala v určitých částech Iliady funkce poznávací.

Když pak konečně s lodí se v hluboké zátoce octli,
ihned svinuli plachty a složili do lodi černé,
stěžeň sklonili lany a konec do vidlí dali,
chvatně, pak na stanoviště svůj koráb přihnali vesly,
potom spustili kotvu a spěchali uvázat lana,
samí pak vystoupli z lodi, a vyšedše na mořský příboj;
Foibovi, Jistému Střelci, pak vyvedli slavnostní žertvu.

(Homér, Ilias, Zpěv I.)

Funkce expresívní, tedy snaha o vyjádření básníkova nitra, charakterizuje poezii romantickou.

Temná noci! Jasná noci!
obě k želu mě budíte; –
temná noc mě v hloubi tiskne,
jasná noc mě k světlu vábí:
temné hlubiny se hrozím,
ach a k světlu nelze jíti.

Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši,
k vám já toužím tam světla ve říši,
ach a jen země je má!

(K: H. Mácha, Temná noci! Jasná noci!)

Apelativní funkce je silně přítomna v budovatelských básních.

Budujeme republiku
Jde to pěkně zvesela
vyřídíme bez cavyků
toho kdo nic nedělá

(F. Halas, Budujeme)

Do které kategorie však z hlediska těchto kritérií zařadit poezii náboženskou? Nejprve je třeba učinit jedno rozlišení. Ačkoliv mají četné náboženské texty (zejména ty inspirované) nezměrnou estetickou hodnotu a formálně vykazují podobné rysy jako básnictví, ve vlastním slova smyslu se o poezii nejedná. Tu charakterizuje právě převaha estetické funkce, a o tom se ani u sebekrásnějších pasáží z Písma svatého nedá hovořit. Písmo svaté je Slovo Boží k člověku a jako takové má plnit funkci náboženskou, která slouží jednak k poznání jistých transcendentálních skutečností, jednak k tomu, aby člověk určitým způsobem jednal; jde tedy spíše o jistý typ poznávací a apelativní funkce mající člověka vést k nadpřirozenému cíli – Bohu. Estetická hodnota je tu spíše prostředkem než vlastním cílem těchto textů.

Vedle toho existuje typ literatury, která primární estetickou funkci má a v níž vedle ní převládá náboženská funkce. A to je ve vlastním slova smyslu náboženská poezie. Náboženská funkce tu může podle toho, na co je kladen důraz, analogicky jako u světské poezie nabývat podoby poznávací, expresívní či apelativní.

Kupříkladu Dantova Božská komedie může sloužit jako učebnice katolické teologie, ale i aristotelsko-tomistické filosofie:

Toho, jenž všemu dává pohyb, sláva
vším světem proniká a zastkvívá se
v té části víc a jinde zase méně.

(Dante Alighieri. Ráj, Zpěv I.)

Velmi silná exprese charakterizuje poezii sv. Jana od Kříže či Václava Michny z Otradovic:

Ej, teď hojnost stojí kvití,
chtíc bezděk mou lásku míti,
však se na mě směje darmo:
jiný kvítek bije larmo.
Ach, miluji, ach, miluji:
můj Ježíši, tě miluji.

(A. V. Michna z Otradovic, Loutna česká)

Apel k tomu, aby člověk neztrácel naději v Boží pomoc ani v nejhorších chvílích, rozeznáváme v závěru Erbenovy Svatební košile:

Dobře ses, panno, radila,
na Boha že jsi myslila,
a druha zlého odbyla!
Bys byla jinak jednala,
zle bysi byla skonala:
tvé tělo bílé, spanilé,
bylo by co ty košile!

(K. J. Erben, Kytice)

 

K čemu je poezie dobrá?

Estetická funkce poezii charakterizuje, je však zřejmé, že nemůže být odtržena od ostatních funkcí, jejím účelem tedy není pouhá estetická záliba. Nejde o nezávaznou jazykovou hru (i když redukce na ni se v dějinách literatury objevily; viz Morgenstern a další), ale tato hra je naopak prostředkem (poezii určujícím) vedoucím k jistému cíli. Tímto cílem je dle našeho názoru rozšíření lidského poznání, a to způsobem naprosto nezaměnitelným, totiž skrze krásu.

Aristoteles spatřoval hlavní účel umění v tzv. katarzi, což je určitá duševní očista. Nesmíme si však katarzi představit jako vybití vášní, které je člověku v realitě nedostupné, skrze zobrazení (jako tomu je například v případě pornografie, na níž lidé vybíjí své sexuální pudy, nebo počítačových her, kam lidé směřují svoji agresivitu). Jde spíše o jisté usměrnění lidských emocí a vůle, jejich zaměření ke správnému cíli – tedy k dobru. To, co člověk chce, musí totiž nejprve poznávat jako dobré, a k tomu mimo jiné slouží i poezie. Jde tedy primárně o poznání, a to o poznání prostřednictvím záliby v určitém zobrazení, tedy poznání skrze krásu. Toto poznání pak člověka má vést k cíli – tedy dobru, ať už přirozenému, či nadpřirozenému. Tuto poznávací funkci (skrze funkci estetickou) v poezii nacházíme, i když u ní převládá funkce expresívní či apelativní. Vyslovení určitého emocionálního stavu (v případě autora) či ztotožnění se s ním (v případě čtenáře) má rovněž poznávací efekt. A každé poznání nakonec zavazuje k určitému jednání, k sledování dobra: má tedy zároveň i apelativní funkci.

Krása, jež je hodnotou charakterizující estetickou funkci, je neoddělitelně spjata s pravdou, ke které míří funkce poznávací, a dobrem, které je cílem lidského jednání. Nejvyšším objektem lidského rozumu a cílem lidské vůle je Stvořitel, který je zároveň nejvyšší krásou. Nejvyšší hodnotu má tedy ta poezie, která oslavuje Stvořitele, a dokáže pohnout lidskou vůli k lásce k Němu – tedy poezie náboženská. Autoři poezie, která vypovídá o nadpřirozeném řádu, nepochybně z tohoto řádu čerpají, proto můžeme říct, že některá díla mají svůj původ v Božské inspiraci. Neznamená to ovšem, že poezie, která se zabývá stvořeným světem, hodnotu nemá. Stvoření je dobré a poezie, skrze kterou je stvořený svět pravdivě poznáván, což vede k sledování přirozených dober a v konečném důsledku i dober nadpřirozených, má v řádu umění své nezastupitelné místo. Bohužel vzhledem k padlé lidské přirozenosti je lidské poznání zatemněno a lidská vůle se nakloňuje ke zlému. Proto je na světě celá řada básnických děl, která ačkoliv formálně vykazují velkou řemeslnou dovednost, jsou v rozporu s pravdou, a proto o jejich skutečné kráse můžeme hovořit stěží. Takovéto poezii bychom se měli jako křesťané vyhýbat.

14. zář, 2016

Bohové, andělé a démoni

Na formování postavy čerta, jak ji známe z pohádek, se podílely pravděpodobně dvě tradice – pohanská a křesťanská. Náboženství starověkého Řecka a Říma, jejichž kultura mocně ovlivnila vývoj Evropy, je polytheistické. Řečtí bohové později přijatí rovněž Římany nemají atributy, které můžeme přirozeným rozumem přisuzovat Bohu, ale jsou to nadlidské bytosti vyznačující se nesmrtelností (ale ne věčností), silou (ale ne všemohoucností). Hypertrofované jsou u nich vlastnosti tělesné, popřípadě rozumové, nikoliv však morální. Řečtí bohové se vyznačují stejnými slabostmi jako lidé, snad jen umocněnými tím, že jsou bohové. Našli se filosofové, kteří řecké náboženství odmítali jen z etických důvodů. Varro píše, že bohům se přičítají takové činy, za něž by se styděl i ten nejopovrženější člověk, Seneca je nazývá nečestnou společností. Mezi lidmi a pohanskými bohy nezeje nekonečný rozdíl jako mezi člověkem a pravým Bohem, pohanští bohové jsou sice mocnými vládci, kterým se lidé klaní a přinášejí jim oběti, nejsou však vládci absolutními, už proto, že sami jsou podřízeni neosobnímu osudu. Proto není nemožné, že si bohové vyhlédnou lidské dcery, se kterými obcují. Plodem lásky bohů a lidí bývají polobohové neboli Héroové, bytosti obdařené jak lidskými (smrtelností), tak nadlidskými schopnostmi (obrovskou silou a statečností). Kromě bohů a polobohů zná řecká mytologie zvláštní tvory obývající přírodu a rovněž ryze duchovní bytosti. Shodně je nazývá daimóny.

O získání přízně bohů lidé usilovali prostřednictvím obětí. Oběti se konaly veřejně i soukromě, obětovaly se zemědělské plodiny i zvířata, víno i olej (úlitby). Maso z obětovaných zvířat se jedlo nebo pálilo. Popis pohanských obětí připomíná po technické stránce oběti starozákonní (když odmyslíme fakt, že zatímco i v Řecku se výjimečně konali oběti lidské, Starý Zákon lidské oběti přísně zakazuje). Tím, čím se odlišují oběti vyvoleného lidu od obětí pohanských, je jejich vnitřní smysl, který vzhledem k rozdílu mezi Bohem a pohanskými bohy je značný. Zatímco úcta k Bohu jakožto svrchovanému pánu všehomíra je morální povinností každého tvora, který má rozum, úcta k pohanským bohům jako o stupeň vyšším bytostem než jsou lidé, je vedena spíše utilitarismem. Před Boží tváří se neskryje nikdo, před tváří rozhněvaného boha je možné najít útočiště u boha jiného, který prvního zrovna nechová v lásce.

Bůh, který se po tělesné stránce nápadně podobá čertům, je bůh stád a lesů Pan. Má lidskou postavu, ale kopyta, bradu, uši a ocas kozla. Je symbolem plodivosti a sexuální síly. Býval považován nejčastěji za syna boha Herma a nymfy Kallistó, která jej po jeho narození pro jeho vzhled pohodila. Toulal se po lesích v doprovodu nymf a pronásledoval zvěř a nymfy. Miloval samotu, ukrýval se v jeskyních a na opuštěných místech a těm, kdo ho rušili, naháněl náhlým zjevením a křikem „panický“ strach. Mezi přírodními daimóny nalezneme satyry. Jednalo se o nezbedné, prostopášné, ale i zbabělé průvodce boha Dionýsa. Vyznačovali se mohutnýma a neforemnýma rukama a nohama, rozpláclým nosem, ježatými vlasy a koňským nebo kozlím ocasem. Byli smyslní, měli rádi radovánky a orgie.

Svatí Otcové viděli v pohanských bozích pokažené představy o andělích, které pocházely z prvotního prazjevení daného Adamovi. Shodně s Písmem svatým však považují pohanské bohy za anděly zlé, tedy démony. Není totiž možné, aby se andělé dobří projevovali jako oni. Nemohli by požadovat oběti, neboť oběť přísluší jen pravému Bohu, ani hříšný kult. Jak se to má s anděly, dobrými i zlými, podle nauky Církve? Především je třeba říci, že andělé jsou tvorové, v hierarchii stvoření zastávají místo za Pannou Marií. Jsou to tvorové ryze duchovní, i když někteří teologové jim připisovali jemné tělo. Jakožto duchové nezabírají žádný prostor, jsou nesmrtelní a mají rozum a svobodnou vůli. Jejich poznávací schopnosti jsou o mnoho vyšší než lidské, i když mají rovněž své meze. Podle učení Církve Bůh anděly vybavil nejen přirozenými schopnosti, ale také nadpřirozenou milostí. Po stvoření jejich stav nebyl definitivní, ale byli podrobeni zkoušce. Někteří z nich se rozhodli pro Boha a dosáhli slávy blaženého patření, někteří se od Boha odvrátili, ztratili posvěcující milost a byli zavrženi.

Dobří andělé jsou nápomocni Bohu v díle spásy. Je všeobecným přesvědčením Církve, že každý člověk, křesťan či pohan, má svého strážného anděla, jehož moc především pozorujeme při ochraně dětí. Andělé ochraňují lidi před nebezpečím těla i duše, vzbuzují v nich dobré myšlenky, přimlouvají se u Boha za hříšníky a potěšují duše v očistci. Nemohou působit na rozum a vůli, protože nad nimi je člověk pánem, ale mohou působit prostřednictvím smyslů. Je rovněž ne příliš teologicky potvrzeným přesvědčením, že své anděly strážné mají i zvláštní úřady jako je papežský nebo královský, národy a země. Patronem Církve svaté je archanděl Michael. Dobré anděly je třeba ctít, vzývat je a poslouchat jejich vnuknutí, která vždy sledují naše dobro.

Andělé, kteří zhřešili, jsou navěky zavrženi. Jejich místem je peklo, z něhož neexistuje vykoupení, i když část zlých andělů dlí na zemi, dokud nepřijde soudný den. Zvláštní místo mezi zavrženými anděly má jeden, který bývá označován za svůdce ostatních. Bývá nazýván ďáblem nebo Luciferem. Obvykle se soudí, že hříchem andělů byla pýcha, tedy nezřízené zalíbení v sobě bez pamatování na to, od koho všechno mají. Podle některých názoru se ďábel chtěl vyrovnat Bohu. Čím větší byla vznešenost andělů, tím horší byl jejich pád. Vzhledem k tomu, že andělé měli větší poznání než lidé a nebyli zatížení tělesnou stránkou, jejich hřích jim Bůh neodpustil. Zavržení andělé svádí lidi ke zlému. Ďábel svedl člověka k prvotnímu hříchu a stále společně s ostatními démony mezi lidmi působí. Bůh ďábelské pokušení dopouští z různých důvodů – z trestu, že je člověk vyhledává, na zkoušku nebo i proto, aby zjevil svou svrchovanou moc. Ďábel může pokoušet pouze z vnějšku (např. prostřednictvím zlých lidí) nebo zvnitřku přímým působení na nižší složky duše. Na rozum a vůli působit nemůže, ty zůstávají svobodné. Někdy získává nad člověkem zvláštní moc, která se nazývá posedlostí. Proti vlivu démonů jsou účinné kříže, posvěcené předměty a žehnání. Nad posedlými Církev provádí exorcismy. Dobrovolné spojení s ďáblem za účelem získání výhod se nazývá čarodějnictví. Typickým projevem čarodějnictví byla činnost pohanských věštíren, které jak dosvědčují pohanští autoři, po příchodu Krista umlkly.

Soudíme, že na pohádkových postavách čertů můžeme pozorovat pohanské představy o bozích i křesťanské pojetí padlých andělů. Setkání pohanského boha s ďáblem v apokryfním Nikodémově evangeliu jako by symbolizovalo střet dvou kultur – antické a křesťanské. Před sestoupením Pána Ježíše do pekel přichází k vládci podsvětí Hádovi ďábel. Tvrdí mu, že přichází někdo, kdo se vydával za Božího syna a pronásledoval jeho služebníky, ale byl ďáblem skrze židy přemožen, takže je zřejmé, že je to pouhý člověk. Hádes se přesto zalekne a žádá ďábla, aby Pána Ježíše k němu nevodil. Bojí se, že mu odvede všechny mrtvé. Během jejich rozhovoru přichází Pán, vysvobozuje všechny mrtvé, potom nechá spoutat ďábla a přikáže Hádovi, aby jej držel v podsvětí, až do druhého Pánova příchodu.

Jako pohanští daimoni obývají čerti některá opuštěná místa, pohybují se v blízkosti strmých skalních stěn (čertova skála) nebo se usazují v polorozpadlých mlýnech (čertův mlýn). Jsou obdařeni tělesnými atributy, které nacházíme již u pohanských božstev vyznačujících se divokostí, smyslností a škodolibostí, například u výše zmíněného boha Pana a satyrů. Právě spojení lidského se zvířecím je to, co vyvolává strach. Stěží najdeme dítě, které by se nebálo čerta, přestože je vychováváno v přesvědvědčení, že čerti jsou neškodné a směšné figurky, které koneckonců vůbec neexistují. Nejinak je tomu s dospělými, běžná postava pohádkového čerta u nich sice strach nevyvolává, protože jsou dostatečně ujištěni, že něco takového jako čert existuje jen v pohádkách, kde se to chová zcela směšně. Méně konvenční spojení lidských a zvířecích rysů u postavy umístěné do realističtějšího (méně pohádkového) prostředí však nepochybně málokoho nechá zcela klidným. Je to tím, že čert se svými atributy výborně ztělesňuje odvrácenou stranu lidství. Jako by ukazoval, že v člověku nacházíme kromě jeho rozumové stránky a vůle tíhnoucí k dobru (to symbolizuje lidská podoba) také stránku pudovou – nezřízené vášně a touhy, které mohou lidství zcela ovládnout, tuto stránku pak symbolizují zvířecí rysy. Nechceme se tím uchylovat k Jungově teorii, podle níž je čert nejčistším spodobněním archetypu Stínu, tedy odvrácené strany člověka, kterou se člověk snaží vytěsnisnit a která je externalizována právě v postavě čerta. Nechceme čerty označit za projekce kolektivního nevědomí. Podle nás je pohádkový čert něco víc. Je spodobněním zla, svůdcem a zároveň nositelem trestu. Takoví nejsou řecký bůh Pan či satyrové, přestože co do tělesné schránky jsou od čertů k nerozeznání. Takoví přestávají být čerti moderních pohádek, kteří se stále více začínají podobat pohanským bohům nebo samotným lidem. Pohádkový čert je postava formovaná křesťanskou vírou, jakkoliv se do její podoby promítly lidové mýty. S útoky na křesťanskou víru se postupně proměňují i představy čertů. Postupně si na vybraných pohádkách ukážeme změny, které v chápání role čerta v pohádkách objevují.

 

Čert klasický

Podle ruského formalisty V. J. Proppa se v pohádce vyskytuje v různých modifikacích sedm základních rolí: škůdce, dárce, pomocník, princezna a její otec, odesilatel, hrdina a nepravý hrdina. Podívejme se z hlediska těchto rolí na klasickou pohádku Boženy Němcové „O chytré princezně.“ Hrdinou je chudý řemeslník Jiřík, který jednou zahlédne v zahradě princeznu, do které se na první pohled zamiluje.Ví, že je pro něj nedostupná, ale on prohlásí, že by dal i duši čertu, aby ji získal. Do cesty se mu připlete mládenec v zeleném, který prohlásí, že je čert a že mu jeho přání může splnit, když mu upíše svou duši. Jiřík stvrzuje svou smlouvu s čertem vlastní krví. Čert vybaví Jiříka penězi, šaty i schopnostmi pohybovat se ve vysokých kruzích. Jiřík princeznu okouzlí, její otec jim požehná a za nějakou dobu se koná svatba. Dvacet let, které měl s čertem dohodnuté, uplyne jako voda, až přijde den, kdy se má Jiřík rozžehnat se světem a odevzdat svou duši. Prosí čerta ještě o tři dny navíc, které mu čert poskytne i s tím, že má nárok na tři přání. V případě jejich nesplnění se čert zaváže vrátit Jiříkovi úpis. Jiřík vymyslí dva velmi fyzicky náročné úkoly, které však čert hravě plní. Jiříkova zoufalství si všimne jeho žena, která jej přiměje, aby se jí svěřil. Princezna na sebe bere úkol vymyslet poslední přání pro čerta. Nařizuje mu, aby jí bezbolestně vytrhl tři vlasy a ty pak natáhnul o tři lokte. To čert nedokáže splnit ani po poradě s Luciferem. Musí Jiříkovi vrátit úpis. Lucifer čerta nabádá, aby byl příště chytřejší.

Při bližším pohledu můžeme v této pohádce objevit pět ze sedmi Proppových rolí: škůdce, dárce, pomocníka, princeznu a jejího otce a hrdinu. Počet rolí se však nerovná počtu postav, ale některé postavy nacházíme ve více rolích. Hrdinou je Jiřík, objektem jeho touhy neboli hledanou osobou je princezna, která vystupuje na začátku i se svým otcem. Ke kýženému sňatku s princeznou Jiříkovi dopomáhá čert, je dárcem prostředků, díky nimž Jiřík dochází svého cíle. Obvykle dárce v pohádkách nedává zadarmo, ale buď podrobuje hrdinu zkoušce (kouzelný dědeček prosí o kus chleba) nebo požaduje protislužbu. To, co chce po Jiříkovi čert, je však něco tak zásadního, že díky tomu na sebe čert bere rovněž roli škůdce. Duše není vlastnictví, s kterým by člověk mohl volně disponovat, ztráta duše znamená ztrátu všeho. Čertova nabídka není obchod, ale spíše podvod či lichva, protože zneužívá situace hrdiny a jeho dar naprosto neodpovídá ceně, kterou má hrdina zaplatit. Roli pomocníka, který dostane hrdinu čertovi ze spárů, na sebe bere sama princezna.

V pohádce „O chytré princezně“ nacházíme tradiční pojetí postavy čerta. Je to svůdce, který nabízí časné dobro a usiluje o získání lidské duše. Jeho zdánlivá velkomyslnost, kterou projevuje, když hrdinovi dává poslední možnost se zachránit, není nic jiného než pýcha a škodolibost. Je si jist, že neexistuje úkol, který by nesplnil, takže svým odkladem chce jen prodloužit hrdinova muka. Má podstatně větší schopnosti než člověk, ale není všemohoucí, což hrdinu zachraňuje. Dokud člověk žije, není jeho duše ztracena. Záchrany se hrdinovi dostává díky nevinné bytosti, nad níž čert nemá moc.

 

Čert pohanský

Jiné pojetí čerta nacházíme v pohádce „Čertův švagr“, jejíž nejznámější verze rovněž pochází z pera Boženy Němcové. Hrdinou je mlynářův syn Petr, jehož matka umírá a otec si bere mladou manželku. Po smrti otce Petr zjišťuje, že mladá vdova Dorota jej připravila o veškeré dědictví. Smiřuje se s tím, jen prstýnek po mamince jí nechce před svým odchodem ze mlýna ke své tetě nechat. Dorota toho využije a udělá z něj před vrchním ze zámku zloděje. Ten posílá Petra na vojnu. Na vojně jej týrá desátník tak, že Petr nakonec uteče. Daleko od domova hledá službu, ale nikde jej nechtějí a posílají ho k čertu. Petr prohlásí, že klidně k čertu půjde, jen když tam dostane službu. Setkává se s čertem, který mu nabízí sedmiletou službu v pekle. Petr přijímá. V pekle má za úkol přikládat pod kotle. Po vypršení doby čert odměňuje Petra za službu bezedným měšcem. Před propuštěním ukáže Petrovi, co je v kotlích, pod které přikládal. Je tam macecha Dorota, pan vrchní i zlý desátník. Nevýhodou je, že Petr po letech strávených v pekle vypadá jako čert, s čímž nejde dělat nic do té doby, dokud čerta nepoprosí o radu. Čert Petrovi poradí, aby se vydával za jeho švagra. Petr využívá peněz a rozdává je chudým. Doslechne se o něm zadlužený kníže, který má tři dcery, dvě zlé po první ženě a jednu hodnou – Angelinu – po ženě druhé. Petr přichází na zámek a slibuje knížeti finanční výpomoc, pokud mu dá jednu ze svých dcer za ženu. První dvě odmítají, uvoluje se Angelina. Petr prosí čerta o radu a ten ho zbavuje jeho čertovského vzhledu. Petr se žení s Angelinou. Čert odnáší její dvě sestry. Tak se Petr stává skutečným čertovým švagrem.

V této pohádce čert již nehraje roli škůdce, ale pouze dárce. Škůdci jsou lidé, především macecha Dorota, vrchní ze zámku a desátník na vojně. Čert pomáhá Petrovi v nouzi a obdarovává jej tak, že dojde štěstí v manželství s knížecí dcerou. Čert je tu nadpřirozenou instancí, na kterou je možné se obrátit, když je nejhůř. Není lichvářem, který chce vzít člověku to nejcennější oplátkou za časné blaho, ale nabízí poměrně velkou odměnu za nepříliš těžkou službu. Škůdce spravedlivě trestá. Jen díky čertovu daru může Petr konat dobro a dojít svého osobního štěstí. Nakonec se čert „žení“ se sestrami jeho ženy. V takovémto pojetí se čert nápadně podobá pohanskému bohu. Má velikou moc, pomáhá a trestá a je člověku nablízku. V pohádce „Čertův švagr“ se lidé křižují, vzývají svaté a zdraví se Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, ale jsou to jen prázdná gesta a slova, skutečný Bůh mlčí k lidskému utrpení. Na zavolání odpovídá čert, který řeší hrdinovu situaci. Ještě sympatičtěji čerty představuje filmová verze této pohádky nazvaná hravě „S čerty nejsou žerty.“ Zde jsou čerti dárci i pomocníky a navíc jsou vykresleni se všemi svými roztomilými slabostmi, které je velmi přibližují lidem. Selanka vrcholí ve chvíli, kdy si Lucifer odnáší zlou knížecí dceru, která se v této verzi jmenuje Angelina (sic!), a jeden z čertů ujišťuje Petra, že jí „u nich“ (rozuměj v pekle) nebude zle.

Ve verzi pohádky, kterou zpracovala Božena Němcová, se vyskytují prvky připomínající dobu, v níž se příběh odehrává. Dosti výmluvná jsou slova Petrovy tety, jimiž reaguje na zprávu, že Petr utekl z vojny: „Svatý Jene Nepomucký, čeho se na tobě dočkám!“ Vzhledem k tomu, že Jan Nepomucký byl svatořečen v roce 1729 můžeme příběh datovat do doby pozdější. Ve vydání pohádek Boženy Němcové z roku 1968 pak nacházíme ilustrace Artuše Scheinera. U pohádky „Čertův švagr“ je obrázek znázorňující Petra klečícího u truhly s věcmi své zemřelé matky. Na zadní straně víka je letopočet 1779. Proč se zabýváme těmito detaily? Proč nás zajímá doba, do níž Božena Němcová umisťuje příběh mlynářského syna Petra? Protože se ukazuje, že tato verze vznikla v době, kdy se v Evropě vzmáhalo silné protikřesťanské hnutí – osvícenství. I tím si můžeme vysvětlit to, že křesťanská slova a gesta v této pohádce jsou zcela vyprázdněná a že místo Boha zaujímá bytost člověku bližší – čert. Přitom je zajímavé, že starší verzi pohádky zpracovává barokní autor Grimmelshausen a dává ji vytisknout v roce 1670. V ní vystupuje voják, kterému se zjeví zlý duch a nabízí mu peníze a moc za to, že se dá do jeho služeb. Voják si vymiňuje, že služba nesmí ohrožovat jeho duši (sic!). Služba spočívá v tom, že voják stojí na stráži u zámku zlého ducha a nesmí se ani mýt, ani stříhat, ani holit, ani se modlit. Vidíme, že v této podobě jsou v pohádce ještě patrné křesťanské rysy.

 

Čert humanistický a ateistický

Doba osvícenská se z hlediska pýchy rozumu vysmívala křesťanství a jeho údajným pověrám. Čert je pro osvícence neexistující figurkou, která proto nemůže nahánět strach. Čerta považují za výmysl Církve, která jím straší hloupé sedláky, aby si nad nimi udržela moc. Ateista Holbach o ďáblu doslova píše: „Bůh se bez ďábla neobejde, strach před Bohem je často toliko strach před ďáblem; to je náboženství mnoha pobožných, kteří bez ďábla by nemohli dobře myslit ani na Boha, ani na kněze.“ Osvícenství z čerta dělá směšnou figuru, která zaspala svou dobu a nikdo se jí nebojí. Jediné, co může, pokud nechce, aby se mu lidé smáli, je opustit svou pekelnou kariéru a rozhodnout se pro pozemský život. To vidíme v pohádce Jana Drdy „Zapomenutý čert“, kde čert zaujímá místo hrdiny. Pekelník Trepifajxl je vyslán na svět strašit, ale vzhledem k tomu, že za chvíli nemá koho, tak začíná svou službu zanedbávat. Jednoho dne se do polorozpadlé chalupy, kterou obývá, nastěhuje bába, která pomalu, ale jistě začne čerta civilizovat. Čert se nejdřív brání, ale pochoutky, kterými ho bába krmí v něm zlomí jeho čertovskou přirozenost. Bába jej obléká, seká mu ocas a nakonec ho nutí i pracovat a chodit mezi lidi. Čert zapomíná na peklo jako peklo zapomnělo na něj. Jednoho dne se, ale peklo přihlásí a Trepifajxl, který si již zvykl na nové jméno Mates, musí jít před nejvyššího „lucipera“. Vyjde najevo, že přestal strašit, ulomil si rohy a vůbec se přestal chovat jako čert. Je odsouzen pekelným soudem. Peklo nad ním však láme hůl ve chvíli, kdy prohlásí, že by rád mezi lidi, aby je potěšil. Vyhazují jej z pekla a on se vrací za svou bábou a svými lidskými přáteli. Škůdcem je v této pohádce je samotná instituce pekla, která se přežila, lidé se jí nebojí a čerty lidi pokoušet nebaví. I pan farář, který káže v kostele o pekle, již není „in“, je stejně zbytečný jako samo peklo. Štěstí lidé nacházejí v prostém pozemském životě.

Komické nebo zhumanizované postavy čertů nacházíme i v moderních českých filmových pohádkách. Jako velmi výmluvný příklad můžeme uvést pitvornou bytost z pohádky Zdeňka Trošky „Princezna ze mlejna“, kterou nelze nazvat čertem ani s notnou dávkou dobré vůle. Humanisticky naopak působí čert v pohádce Jiřího Stracha „Anděl Páně“. Dějový motiv pohádky včetně upozornění na závažné věroučné chyby, které se v této pohádce vyskytují, najdeme v předchozím čísle Te Deum. Proto jen stručně. Zhřešivší anděl je poslán na svět, aby obrátil alespoň jednoho hříšníka, v opačném případě se stane andělem padlým. Doprovází jej čert Uriáš. Anděl zdánlivě úkol nesplní, ale ve skutečnosti ano, protože napraveným hříšníkem je on sám. Tato pohádka se vyznačuje důrazem na to, že nic není černobílé, což je znázorněno například prostupností pekla a nebe (čert hraje s andělem karty), hříšností anděla a sympatiemi, které mohou vzbuzovat vtipné čertovy glosy. Čert zná na rozdíl od anděla pozemský život, nežije jako anděl v izolaci, má k lidem mnohem blíže než povýšený anděl. Chybuje snad však tím, že je příliš skeptický a příliš přízemní. Potrestaný anděl je naopak příliš odtržený od života. Jeho pozemská pouť mu prospěje, aby poznal život na zemi a naučil se být chápavým vůči hříšníkům. Stěží si dokážeme představit výmluvnější deklaraci myšlenek sekulárního humanismu, ačkoliv je pohádka nabita křesťanskými (i když značně deformovanými) symboly.

V pohádce Jana Drdy „Dařbuján a Pandrhola“, která svůj motiv čerpá z lidové moravské pohádky, se čert vyskytne jen na malý okamžik, nicméně ve velmi zvláštní roli – jako reprezentant odmítnutého křesťanského názoru. Havíř Dařbuján je chudý a má mnoho dětí. Když se mu narodí dvanácté dítě, vydá se hledat pro něj kmotra, protože tímto úkolem nechce zatěžovat své sousedy havíře. Nejprve v polích potkává stařečka s dlouhým bílým vousem, který mu prozradí, že je sám Pán Bůh. Dařbuján jej odmítá, protože podle něj není Pán Bůh spravedlivý, protože jej nechá žít v bídě a nepotrestá lakomého sládka Pandrholu. Pak potká panáčka v zeleném – samotného čerta. I jej Dařbuján odmítá proto, že nepotrestá Pandrholu. Do třetice potkává Smrťáka a toho přijímá, protože je spravedlivý k chudým i bohatým. V této pohádce není nadpřirozeno užíváno k pozemským cílům, jak je tomu v předchozích pohádkách, ale je přímo odmítnuto jako něco, co s tímto světem nemá nic společného. Jen neúprosná nutnost smrti je uznána za reálnou. Za zmínku stojí, jak Dařbuján naloží s darem, který od Smrťáka dostává. Učiní s ním úmluvu, že se mu zjeví u lůžka nemocného a podle toho, v jakých místech stojí, Dařbuján pozná, jestli je nemoc vyléčitelná či nemocný spěje k smrti. Díky tomu získá schopnost léčit lidi. Když onemocní lakomý a bezcitný sládek Pandrhola a prosí ho, aby jej vyléčil, rozehrává Dařbuján třídní boj plný odporného vydírání nemocného. Materialistický názor se tu projevuje v celé své nahotě.

 

Čert postmoderní

Zatímco v prvním dílu pohádky „Z pekla štěstí“ najdeme čerta se všemi pekelnými atributy v roli škůdce, na němž není nic dobrého a je třeba jej porazit, v druhém dílu se setkáváme s čertem, který je součástí soukolí nástroje skutečně hodného ďábla – dialektiky. Čert je tu jako představitel zla antitezí k představiteli dobra – Bohu. Že jde o dvě části téhož je patrné z toho, že čerta i Pána Boha hraje jediný herec se jménem skutečně příhodným – Karel Gott. Spojením teze a antiteze pak podle zakladatele dialektického myšlení Hegela vzniká vyšší celek – synteze, v tomto případě půjde pravděpodobně o čertoboha či bohočerta. Kruh je tímto pojetím uzavřen, dále v transformaci klasické pohádkové postavy nelze jít. Kde zlo je dobro a dobro zlo, tam vládne čisté Tao, dialektický materialismus či postmoderna a pro Boha ani ďábla není místo. A to nutně musí znamenat konec pohádky. Politicky korektní pohádku totiž napsat nelze.

 

Závěr

V článku jsme se pokusili ukázat, že postava čerta, jak ji známe z pohádek, je do značné míry vytvářena pohanskými a křesťanskými vlivy. Nicméně máme za to, že klasická postava čerta má s bájnými pohanskými bytostmi společné jen vnější atributy (vzhled apod.), zatímco jeho role a úsilí silně připomíná padlé anděly. V době, kdy docházelo ke snaze o upozadění křesťanství, mění se i role čerta v pohádce. Může nabýt podoby boha, který pomůže hrdinovi najít štěstí. Takového čerta, kterého najdeme v pohádce „Čertův švagr“, můžeme považovat za odezvu pohanského polytheismu. Zcela bezvěrecká doba buď postavy, které má spojené s křesťanstvím, zesměšňuje, polidšťuje nebo zcela zavrhuje. Situaci, kde dochází ke promísení rolí mezi představitelem zla (čerta) a dobra (Pána Boha), můžeme hovořit o skutečném konci čerta v pohádce.

 

Literatura

Černoušek, M. Děti a svět pohádek. Praha 1990.

Drda, J. České pohádky. Praha 1990.

Němcová, B. Pohádky Boženy Němcové. Praha 1968.

Neškudla, B. Encyklopedie antických bohů a mýtů. Praha 2003.

Novozákonní apokryfy. I. Neznámá evangelia. Praha 2001.

Propp, V. J.: Morfologie pohádky. Praha 1970.

Polívka, J. Pohádkoslovné studie. Praha 1904.

Žák, F.: Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl 1. Praha 1915.